Phú Yên 2016 – Phủi bụi ổ cứng

Năm mới ngồi lục đống ảnh cũ ra đăng, lâu giờ mình không đăng tấm hình đi chơi nào lên mạng, không như hồi trước, đi chỗ mé...